INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI OBIEKTU KRZYWA KAMIENICA§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH NAJEMCÓW OBIEKTU KRZYWA KAMIENICA
Administratorem danych osobowych Najemców obiektu jest P.U.H. ,,ALEKSANDER", Adam Olechowski ul. Św. Józefa 3/4 Przemyśl 37-700 NIP: 795-224-49-19

§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail biuro.olechowska@gmail.com

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OBIEKTU KRZYWA KAMIENICA
Celem, dla których Obiekt przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług najmu krótkoterminowego lokalu mieszkalnego. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Obiekt Krzywa Kamienica jest:
dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Obiekt Krzywa Kamienica w związku z poniesioną przez Obiekt szkodą wyrządzoną przez Najemcę zwanego w dalczej szęści ,,Gościem" lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu Krzywa Kamienica,
udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości obiektu.
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Obiekt Krzywa Kamienica przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Obiekt Krzywa Kamienica przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom obiektu i innym osobom przebywającym na terenie Obiektu Krzywa Kamienica.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Obiekt Krzywa Kamienica jest umowa o świadczenie usług najmu krótkoterminowego lokalu mieszkalnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Obiekt Krzywa Kamienica informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Obiektu jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Obiekt Krzywa Kamienica przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
firmom świadczącym usługi wsparcia IT obiektu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług najmu krótkoterminowego lokalu mieszkalnego będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu Krzywa Kamienica lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Obiektu Krzywa Kamienica. Ponadto, Obiekt Krzywa Kamienica udostępnia adres biuro.olechowska@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w Obiekcie Krzywa Kamienica z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Obiektu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi najmu krótkoterminowego lokalu mieszkalnego. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Obiektowi Krzywa Kamienica zawarcie umowy o usługi najmu krótkoterminowego lokalu mieszklanego.

§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Obiekt Krzywa Kamienica nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Obiektu Krzywa Kamienica dostępna jest również na stronie internetowej www.krzywakamienica.pl