REGULAMIN OBIEKTU KRZYWA KAMIENICA§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin obiektu Krzywa Kamienica obowiązują na terenie obiektu Krzywa Kamienica i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
Wynajmujący lokale mieszkalne zwany jest w dalszej części regulaminu „Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
Regulamin Obiektu Krzywa Kamienica określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Regulamin Obiektu Krzywa Kamienica jest dostępny w recepcji Obiektu oraz na stronie internetowej www.krzywakamienica.pl

§2 DOBA W OBIEKCIE KRZYWA KAMIENICA
1. Lokale mieszkalne w Obiekcie Krzywa Kamienica, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane są na doby.
2. Doba w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Obiekt Krzywa Kamienica może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
4. Obiekt Krzywa Kamienica zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie Krzywa Kamienica w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia przedstawionej przez pracownika recepcji karty meldunkowej oraz złożenia na niej podpisu.
2. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, Obiekt może odmówić zameldowania.
3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić podmiotowi, bądź osobie trzeciej przez którego/którą rezerwacja w Obiekcie Krzywa Kamienica została dokonana.
5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby w Obiekcie nie zwraca opłaty za daną dobę.
6. Obiekt Krzywa Kamienica zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu w wysokości 500 zł podczas zameldowania celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami.
7. Depozyt może zostać uiszczony gotówką, bądź poprzez wypełnienie formularza autoryzacji karty Gościa.
8. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie zwolniona podczas wymeldowania Gościa po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika Obiektu Krzywa Kamienica.

§ 4 USŁUGI
1. Obiekt Krzywa Kamienica świadczy usługi w zakresie wynajmy lokali mieszkalnych. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Obiekty niezwłoczną reakcję.
2. Obiekt Krzywa Kamienica ma obowiązek zapewnić:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Obiekt,
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
- zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
3. Na życzenie Gościa Obiekt Krzywa Kamienica świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
- budzenie o wyznaczonej godzinie,
- skanowanie i drukowanie dokumentów,
- wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,
- przechowanie bagażu Gościa,
- zamawianie taksówki,

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU KRZYWA KAMIENICA
1. Obiekt Krzywa Kamienica ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Obiekt Krzywa Kamienica nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Obiektu czy poza terenem Obiektu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu Krzywa Kamienica pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu Krzywa Kamienica, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
3. Obiekt Krzywa Kamienica zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu Krzywa Kamienica.
6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt Krzywa Kamienica przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu.
3. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do Obiektu Krzywa Kamienica przedawniają się z upływem roku od dnia zaprzestania korzystania z usług Obiektu przez Gościa.
4. Obiekt Krzywa Kamienica nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

§ 8 CISZA NOCNA
W Obiekcie Krzyw Kamienica obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt Krzywa Kamienica może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Obiekt Krzywa Kamienica nie akceptuje obecność zwierząt
2. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
3. W częściach wspólnych Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów elektronicznych.
4. W przypadku złamania zapisu regulaminu dot. zakazu palenia obiekt ma prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 500 PLN lub nie zwracać kaucji.
5. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją straży pożarnej, Obiekt Krzywa Kamienica nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej.
6. W pokojach obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.
7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości obiektu.
8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach oraz częściach wspólnych obiektu ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
9. W Obiekcie Krzywa Kamienica jest bezwzględny zakaz organiozowania imprez oraz przyjęć okolicznościowych w pokojach. W przypadku złamania zakazu Obiekt ma prawo do nie zwrócenia kaucji.